Speeltoestellen

Een groot aantal verenigingen heeft zelf op de sportaccommodatie een of meerdere speeltoestellen staan of hebben ideeen om speeltoestellen te plaatsen. Hier zijn echter regels voor opgesteld die nageleefd moeten worden.

Volgens het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS) moeten speeltoestellen veilig zijn, waarbij voor toestellen die gebouwd zijn na 26 maart 1997 geldt dat ze van een certificaat van typekeuring moeten zijn voorzien. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is aangewezen als toezichthoudende instantie voor wat betreft de naleving van deze wetgeving.

Elk nieuw type speeltoestel dient gekeurd te worden door een aangewezen keuringsinstantie, een zgn. AKI. Het WAS laat zich er niet over uit wie de keuring moet laten verrichten. Dit kan zowel de fabrikant als de importeur zijn. Mochten geen van beiden de keuring laten uitvoeren, dan verplaatst deze verplichting zich naar de uiteindelijke beheerder. Dit kan dus de vereniging zijn.

Wanneer verenigingen zelfstandig aanpassingen aan een speeltoestel doen, dienen deze aanpassingen aan de AKI bekend gemaakt te worden. Deze beslist vervolgens of een tussentijdse keuring noodzakelijk is. Speeltoestellen moeten voorzien zijn van de volgende aangebrachte opschriften en vermeldingen:
- de naam en het adres van de fabrikant of importeur
- het bouwjaar
- de serie- of typeaanduiding
- het serienummer

De vereniging dient ervoor te zorgen dat het speeltoestel zodanig wordt geinstalleerd en onderhouden dat er bij gebruik geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van personen bestaat. Daarbij dient bedacht te worden dat deze plicht, behalve deugdelijke montage en installatie, ook inhoudt dat gelet wordt op de veiligheid van de omgeving waarin speeltoestellen worden geplaatst. Naast de verankering van speeltoestellen, speelt ook de bodemgesteldheid een rol.

Speeltoestellen die al voor 26 maart 1997 in gebruik waren, behoeven geen typekeuring te ondergaan door een AKI. De vereniging heeft echter wel de zorgplicht ten aanzien van de veiligheid. Daarnaast dient van de speeltoestellen een logboek te worden bijgehouden. In dit logboek moeten gegevens zijn opgenomen van:
- de fabrikant/importeur, de installateur, de eigenaar en de beheerder
- kenmerken van het speeltoestel
- de keuring of onderzoeken
- het verrichte onderhoud
- eventuele ongevallen

Bij nieuwe speeltoestellen wordt vaak een logboek meegeleverd. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er bij het gebruik van speeltoestellen altijd iets gebeuren. Het kan daarom geen kwaad op de speelvoorziening aan te geven dat gebruik 'voor eigen risico' is. Beter nog is te zorgen dat ouders of begeleiders toezicht houden op het gebruik van een toestel door hun kinderen.

Meer informatie?
Op de site van keurmerk.nl staat hier meer informatie.

Op de site van de NVWA staat hier iets over speeltoestellen